Управление на времето и вземане на решения

Управление на времето и вземане на решения

Ефективното управление и приоритизиране на задачи във времето е ключов елемент, определящ успеха или провала на един проект. Подценяването на този елемент не винаги има директни забележими отражения върху резултатите (като изпускане на краен срок по проект например), но води до акумулиране на по-малко съществени, но много на брой детайли, които след определено натрупване започват да пречат на ефективността на процесите и водят до нежелани резултати.

Тренингът се фокусира върху осмислянето и овладяването на модели и техники за вземане на решения, приоритизиране на целите и структуриране на задачите. Успешното дефиниране на важността на отделните задачи лежи в основата на успешното завършване на цялостния бизнес процес. Ефективното анализиране и приоритизиране на работните проекти спестява време и намалява нивата на стрес и тревожност в екипа, като в резултат увеличава производителността и качеството на работа.

Програмата разглежда модели, техники и инструменти за постигане на следните цели:

повишаване на производителността чрез оптимизиране на работните процеси

намаляване и управляване нивата на стрес и тревожност в екипа и подобряване на емоционалния и работен климат в организацията

подобряване качеството на вземане на решения – модели и техники

оптимизиране на вътрешно-екипните процеси, отношения и зависимости- повишена ефикасност и намаляване на конфликтите

разкриване на възможности за инициативност и предприемчивост от страна на служителите

ефективно делегиране

мултиплициране