Корпоративна култура и стратегия

Корпоративна култура и стратегия

“Any strategy is better than no strategy. And yet some firms don’t appear to have a strategy.”

Michael Porter

Тренинг програмата Корпоративна култура и стратегия се фокусира върху оптимизиране употребата на ресурсите на организацията в условията на динамична конкурентна среда. Уменията за стратегическо мислене и дефиниране на цели, както и правилното планиране спрямо разполагаемите ресурси и организационни условия е от фундаментално значение за успешното развитие на компанията. Ефективното стратегическо формулиране често е разликата между печелившия и стагниращ бизнес модел.

Въпреки че ръководните кадри в една организация разбират понятията Визия, Цел, Мисия, Стратегия, Ценности, Вярвания, Амбиция и Култура, те често се затрудняват да разграничат бизнес понятията и значението им, което неизменно се отразява и върху ефективността на комуникиране им надолу по йерархичната стълба към служителите.

Темите в тренинг програмата Корпоративна култура и стратегия включват:

същност на Стратегията и диференциране от Опертивна ефективност

типове стратегическо позициониране и сегментиране

типове и обхват на бизнес стратегията

развиване на стратегически възможности

елементи, нива и дейности във веригата на стойността

анализ на петте конкурентни сили, които формулрат стратегията

двустепенен анализ на корпоративната култура, нейните елементи и проявления

анализ и оценка на съвместимостта между стратегия и култура