Ефективна комуникация

Ефективна комуникация

Тренингът развива уменията, които характеризират и обуславят успешните и ефективни бизнес процеси. Без разбиране и овладяване на основните концепции на ефективната комуникация, дори един екип да се състои от изключително висококвалифицирани професионалисти, той няма да съумее да постигне оптималните резултати и да изпълни своя потенциал.

Програмата идентифицира и разглежда отделните аспекти от комуникационния процес като се фокусира върху изграждането на мост между теоретичните модели и практическите умения, необходими за осъществяване на пълноценна комуникация.

Съдържанието се базира върху утвърдени в бизнес практиката ефективни методики за постигане на оптимални резултати от комуникационното взаимодействие.

Целите на тренинга са:

разгръщане на потенциала и уменията за елегантно и ефективно общуване

развиване на умения за общуване на същностно ниво

подобряване на присъствието и разбиране на смисъла отвъд думите

развиване на умения за разпознаване на различните типове личности и комуникационни стилове, както и умения за подбиране на оптимални комуникационни инструменти с оглед постигане на конкретните цели на комуникационното взаимодействие

развиване на умения за активно слушане и осъществяване на реална, пълноценна и ефективна комуникация

 техники за даване и получаване на обратна връзка

развиване на гъвкавост и адаптивност в общуването

развиване на умения за дефиниране на ясни стратегически цели в комуникационния процес

подобряване на способностите за формулиране и артикулиране на собствените идеи, мисли и чувства и развиване на комуникационни уменията и техники за по-ефективно изразяване

Програмата е с комплексен дизайн, който дава възможност структурата и активностите в тренинга да бъдат съобразени с конкретните нужди на екипа и организацията.

Част от допълнителните резултати от тренинга включват:

повишаване ефективността на работата на служителите

подобряване на работния климат, екипната работа и взаимоотношенията в организацията

повишаване нивото на удовлетвореност и мотивираност на служителите

подобряване на движението и потока на идеи, задачи и цели

оптимизиране и олекотяване на вътрешните бизнес процеси